Huisregels

Om het voor iedereen gezellig en leuk te houden in Chez Marknesse, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Met deze spelregels in je achterhoofd, staat niets je meer in de weg om er een hartstikke gezellige avond van te maken

In onderstaand regelement vind u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld en de verdere toegang wordt u per direct geweigerd.

Algemeen
Chez Marknesse maakt gebruik van het huisreglement wat duidelijk zichtbaar bij de entree is opgehangen. Deze versie staat ook vermeld op onze site www.chezmarknesse.nl. Het huisregelement heeft tot doel om een ieder die Chez Marknesse bezoekt een prettige avond te bezorgen. Het betreden van deze gelegenheid houdt in dat u zich conformeert aan het huisregelement.  

Namens de Chez Marknesse directie kunnen de beveiligingsmedewerkers u de toegang ontzeggen of na binnenkomst de toegang alsnog weigeren, indien u zich niet wenst te houden of in een later stadium niet wenst te gedragen conform het aan u bekende huisreglement.  

Indien u al aanwezig bent in de gelegenheid kunnen de aanwezige beveiligingsmedewerkers u na een tweede vordering om de gelegenheid te verlaten, aanhouden en overdragen aan het bevoegde gezag.  

Alle beveiligingsmedewerkers zijn in het bezit van het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker of Horecabeveiliger en van een geldig legitimatiebewijs, zoals vermeld in de Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus.

Alle beveiligingsmedewerkers hanteren het onderstaande huisregelement:

Leeftijd
Geen toegang onder de 16 jaar. Iedereen is verplicht zijn/haar ID-kaart/paspoort te tonen, deze moet geldig en origineel (geen kopie) overlegd te kunnen worden.

Legitimatie verplicht
Iedereen is verplicht zijn/haar ID-kaart/paspoort te tonen, deze moet geldig en origineel (geen kopie) overlegd te kunnen worden.

Gedrag
Gedraag je je nog als een puber, dan wel kinderlijk, ben je vanaf dat moment weer welkom vanaf je 18e levensjaar. Hier volgen enkele simpele voorbeelden van gedrag wat niet wordt getolereerd:

Er wordt “kutwijf” tegen een van de personeelsleden gezegd.

Je komt binnen en begint de bierviltjes door de zaak te gooien.

Je roept “joden, fuck you, kankerlijer” of natuurlijk andere vreemde woorden door de zaak of naar klanten.

Boven op de bar zitten.

Beledigen dan wel schelden naar onze andere klanten.

Schijngevechten door de zaak.

Liggen dan wel staan op zitbanken.

Glazen moedwillig stukgooien/vernielen.

Het opsteken van de welbekende middelvinger of andere verwijzingen met de hand naar personen. 

Terrein
Op ons terrein geldt een maximumsnelheid van 5 km p/u. Medewerkers van Chez Marknesse geven aanwijzingen tot ordelijk parkeren. U dient deze aanwijzingen te allen tijde op te volgen. Tevens is het niet langer toegestaan op het terrein van Chez Marknesse te verblijven dan nodig is.

Kleding
Passende kleding is vereist. Sportkleding, caps, en kleding met groepskenmerkende teksten, hempjes zijn niet toegestaan. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld voetbalshirts. Klompen als schoeisel zijn niet toegestaan als zijnde sommige werkschoenen.

Te aanstootgevende, seksueel getinte kleding is niet toegestaan.

Chez Marknesse heeft enkele artikelen bij het entreemeubel liggen, voor een kleine vergoeding, waarop u een aanpassing kan doen op uw kleding zodat de toegang niet wordt geweigerd of u daarvoor naar huis moet. Denk hierbij aan t-shirts of panty’s. Bij twijfel is de beslissing van de beveiligingsmedewerker bindend.

Toegang

 •  Geen toegang aan personen in bezit en/ of onder invloed van drugs.
 •  Geen toegang aan personen in bezit van wapens en/ of pepperspray.
 •  Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.
 •  Geen toegang aan personen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt.
 •  Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/ of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Geen toegang aan mensen die zich niet duidelijk verstaanbaar maken.
 •  Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de betreffende mensen onmiddellijk de toegang te ontzeggen.
 • Mochten bovenstaande bepalingen later geconstateerd worden, word alsnog de toegang ontzegd.
 • Na 01.00 uur is er geen toegang meer tot Chez Marknesse
 • In en uit lopen van Chez Marknesse is niet toegestaan.
 • Alvorens u Chez Marknesse betreedt, dient u door de detectiepoort te gaan, indien er metalen of andere voorwerpen worden gesignaleerd, wordt u alleen toegelaten in Chez Marknesse, indien na onderzoek aan kleding en/of tassen geen voorwerpen worden gevonden die niet zijn toegestaan. Indien u uw medewerking daaraan weigert, dient u het terrein van Chez Marknesse te verlaten.
 • Bij het betreden van Chez Marknesse kunt u door beveiligingsmedewerkers gevraagd worden mee te werken aan nodig geachte of steekproefsgewijze visitatie of privaatrechtelijk fouillering. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan de betreffende persoon gevraagd. Indien u niet mee wenst te werken aan hetzij de visitatie of de privaatrechtelijke fouillering kan u de toegang tot de gelegenheid worden ontzegd.
 • Tassen worden bij binnenkomst gecontroleerd.
 • Voorwerpen die als wapen kunnen dienen, worden in beslag genomen. De beslissing van de beveiligingsmedewerker hieromtrent is bindend.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Worden in onze eigen automatiek verkocht.

Garderobe

 • Jassen, rugzakken, paraplu's, valhelmen e.d. verplicht af te geven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen of voorwerpen teruggegeven.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/ hinderlijk en/ of aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij verwijderd worden.
 •  Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten
  Chez Marknesse te verspreiden zonder toestemming.
 • Het is verboden om eigendommen van Chez Marknesse mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • In Chez Marknesse kan 103 dBa aan geluid worden geproduceerd, mogelijke gehoorbeschadiging is voor eigen risico. Gehoorbescherming is verkrijgbaar bij de muntenbalie voor E. 0.50 per setje.
 • Alcoholische dranken: onder de 18 jaar wordt geen sterke drank geschonken, bij twijfel dient men zich aan onze barmedewerkers te legitimeren. Maakt u zichzelf hier schuldig aan, bent u weer welkom vanaf 18 jaar.
 • Bij poseren van de gast voor de Chez Marknesse fotograaf, kan publicatie van de foto volgen op www.chezmarknesse.nl, dan wel op andere promotionele uitingen van Chez Marknesse. Indien u in een later tijdstip constateert dat u ongewenst op een foto staat kunt u deze laten verwijderen door contact met ons op te nemen.
 • In verband met veiligheid en sfeer kunnen wij u de toegang weigeren of ontzeggen.
 • Het is alleen toegestaan te roken in de daarvoor bestemde Chez Marknesse Rokers ruimte
 • In het geval van een calamiteit dient u de aanwijzingen van de dienstdoende medewerkers van Chez Marknesse op te volgen.
 • Chez Marknesse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers en van voertuigen op de parkeerplaatsen.
 • Chez Marknesse werkt met echt glas. Bij drukke avonden kan er breuk op de grond liggen. Het advies is dan ook dergelijk schoeisel te dragen. Slippers of open schoenen wordt afgeraden.
 •  Bij wangedrag of geweld wordt Politie Flevoland of ander bevoegd gezag gewaarschuwd.
 •  Indien de gastheer overtreding van het reglement constateert, dient de overtreder op een eerste verzoek van de gastheer mee te gaan naar een afgezonderde ruimte.
 •  Er kan gevraagd worden om ID-kaart/paspoort om herhaling te voorkomen.
 • Er wordt een brief verstuurd  naar de overtreder en kopie hiervan naar politie Flevoland, waarin de overtreder voor bepaalde of onbepaalde tijd niet meer welkom is in / om Chez Marknesse.
 •  Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan de toegang voor een bepaalde periode worden geweigerd of ontzegd.
 •  Onze beveiligingsmedewerkers ontzeggen of weigeren u de toegang, indien u zich niet wenst te houden aan het huisreglement. U kunt een vraag of klacht bij het Chez Marknesse management indienen. U dient uw klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één week te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtrecht. Het Chez Marknesse management onderzoekt uw klacht en bericht u van haar bevindingen.
 • Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsbeambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden, direct bij het entreemeubel te legitimeren en te vragen naar de avond manager. Art. 5:12 Algemene wet bestuursrecht.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Chez Marknesse alsnog over mogelijk te nemen maatregelen.